(F000-003) Fingering : Medium size Tilapia

รหัสสินค้า : FIN MST001

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Medium size

#4, #3, #2 and #1

This is a popular product line because it’s size makes it both easy to transport and to grow out. It is sutiable for the general customer who will grow the fish in a pond or cage.

size 1 - 5 g/piece


กลุ่มปลากลาง เบอร์ 4, 3 , 2 และ 1 กลุ่มปลากลางเป็นกลุ่มปลาที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เลี้ยงในช่วงเวลาที่จำเป็น เช่นต้องการเร่งรอบการเลี้ยงให้ทันเวลาที่ราคาตลาดดีหรือในช่วงเวลาที่สภาพบ่อไม่เหมาะสม เช่นในช่วงฤดูฝนที่มักพบศัตรูปลาจำนวนมาก (กบ งู ปลาช่อน ปลาหมอ) ปลากลุ่มนี้ยังสามารถใช้ปล่อยเสริมในพื้นที่ที่หลังจากการปล่อยปลาครั้งแรกไปแล้วพบว่ามีจำนวนบกพร่องไป ซึ่งการปล่อยปลาเสริมจะช่วยให้ท่านไม่เสียโอกาสในการเลี้ยงในรอบนั้นๆ มีน้ำหนักตั้งแต่ 1- 5 กรัม/ตัว

Visitors: 42,023