(F000-002) Fry : Small size Red Tilapia

รหัสสินค้า : FRY SSRT001

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Fry

Small size #7, #6 and #5

This size is our most ecconomical, and is a great deal.They are suitable for the customer who needs a large amout of fish or has a large

facility to grow fish.

 

size 0.12 - 0.50 g/piece


กลุ่มปลาเล็ก P8 , เบอร์ 7 , 6 และเบอร์ 5 P8 (พี8) เป็นพันธุ์ปลานิลที่ผ่านกระบวนการผลิตแบบพิเศษของทางฟาร์ม ถูกสร้างมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เลี้ยงปลาที่ต้องการใช้ปลาจำนวนมาก มีพื้นที่การเลี้ยงมากและผู้ชำปลาไปจำหน่ายต่อ P8 (พี8) สามารถลดต้นทุนการเลี้ยงปลาลงได้เนื่องจากราคาของ P8 (พี8) นี้ต่ำกว่ากลุ่มอื่น และขนาดตัวที่เล็กยังสามารถลดค่าขนส่งได้อีกด้วย (มีเฉพาะปลานิลดำ) เบอร์ 7, 6 และ 5 ที่ผู้เลี้ยงนิยมเรียกว่าใบมะขาม (เบอร์6) และใบแค (เบอร์5) นั้น เป็นกลุ่มปลาที่ได้รับความนิยมมายาวนานเนื่องจากขนส่งสะดวกและราคาไม่สูงผู้เลี้ยงปลาทั่วไปที่เลี้ยงหรือชำปลาในบ่อดินสามารถเลือกกลุ่มนี้ได้ มีน้ำหนักตั้งแต่ 0.12 - 0.50 กรัม/ตัว

Visitors: 42,023